NI DUNG CHI TIT CHÍNH SÁCH BO MT

 1. Mục đích và phạm vi thu thập
 
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu tại Len Sợi Vân Ngô bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà Len Sợi Vân Ngô cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Len Sợi Vân Ngô chỉ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký mua hàng trên website Len Sợi Vân Ngô, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.
 
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 
Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Len Sợi Vân Ngô về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin
 
Len Sợi Vân Ngô sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin
 
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Len Sợi Vân Ngô.
 
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng
 
5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình
 
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Len Sợi Vân Ngô thực hiện việc này.
 
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Len Sợi Vân Ngô. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
 
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên ứng dụng và website Len Sợi Vân Ngô được Len Sợi Vân Ngô cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Len Sợi Vân Ngô. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Len Sợi Vân Ngô cam kết: